pondělí 27. září 2010

výstava

Výstava Decadence now!
začíná 30. září v pražském Rudolfinu

http://kultura.idnes.cz/nocni-mury-strach-a-zvrhlost-zacina-vystava-pro-silne-zaludky-p7c-/vytvarneum.asp?c=A100924_150958_vytvarneum_jaz

sobota 25. září 2010

periodika-umění

Art & Antiques - váš průvodce světem umění.
Sanquis - časopis o umění.
Umělec - časopis pro současné umění a kulturu.
Umění - časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky
Komfort Mag - časopis o českém současném umění.
Analogon
Revue art
Photo Art
Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
Umění a řemesla
Ateliér - čtrnáctideník současného výtvarného umění
Labyrint Revue - kulturní revue vycházející jednou ročně

doporučuji

Petr Rezek
Tělo, věc a skutečnost
Jan Placák – Ztichlá klika

Autor má pověst filosofa-provokatéra, ale ostrá slova jsou jen okrajem úsilí dobrat se souvislostí. Přednášky a studie o moderním umění zahrnuté do tohoto svazku Rezkových Spisů vyšly poprvé v roce 1981, nynější vydání je dotažené editorsky včetně obrazového doprovodu. Rezkovu schopnost nazírat umění z mnoha stran dokládá asi nejprůkazněji úryvek z delší studie Železnice a věc umění, kde mj. čteme: Vývoj umění znamená: promluvit na tomto místě a v této době tak, že se promluva vztáhne ke vzcházení světa a věci, že se přímo stane tímto zrodem. I proto je přece tak obtížné rozeznávat, co je opravdu uměním, a je tu naznačeno i vysvětlení, proč má porozumění modernímu umění podobu spíše intui tivního vhledu.

pátek 24. září 2010

doporučuji

Diskurs umění a vzdělávání
autor: Marie Fulková

anotace:
Publikace Marie Fulkové je určena posluchačům vý¬tvarného oboru na pedagogických fakultách a učitelům výtvarné výchovy na základních a středních školách i v zájmových výtvarných kroužcích. Autorka vychází ze své praxe vyučující na Pedagogické fakultě KU v Praze. Na základě dlouhodobého terénního výzkumu mapuje diskursivní pole, v němž se konstituují dvě oblasti důležité pro život – umění a vzdělání. Jejich spojení nachází ve výtvarné výchově jakožto předmětu, který umožňuje orientaci v kultuře, ve světě výtvarného umění i v produktech vizuálního průmyslu. Za důležitou pokládá rovněž edukační činnost galerií a mu¬zeí. Autorka předkládá v textu interpretaci pedagogických zkušeností, řadu komentářů a výtvarných reflexí vztahujících se k obrazům nebo vizuálně vnímaným předmětům a jevům. Reaguje na vlivy současných teoretických tendencí v oboru, všímá si, jak působí na edukaci výtvarné výchovy vlivy z oblasti filozofie, sémiotiky, kulturní antropologie i gender studies. Obrazový diskurs vytvářejí podle autorky i hlasy „konzumentů“ obrazů, k nimž patří také děti. Snaží se zachytit, jak se projevuje stav současného umění a vizuální kultury v chápání předmětu výtvarná výchova, jak využívají vyučující možnosti obrazového prostředí v pedagogickém procesu.
Text knihy má neobvyklou grafickou úpravu. Je rozčleněn „zrcadlově“ do dvou pararelně probíhajících celků – levá strana obsahuje hlavní text, který je proložen úryvky z vyjádření účastníků výzkumu, pravá strana navazuje částí Souvislosti, v nichž se objevují informace na hlavní text navazující. Kniha je doplněna bohatým ilustračním materiálem a příklady z praxe učitelů i studentů.

čtvrtek 23. září 2010

doporučuji

Umění přelomu tisíciletí 909
Milan Knížák, Tomáš Vlček
Umění přelomu tisíciletí 909 - anotace
Dvojjazyčná monografie Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990 - 2009

středa 22. září 2010

Západ slunce na moři - Studie z dějin a teorie mimoevropského umění
autor: Lubor Hájek
anotace:
Lubor Hájek patří k těm osobnostem moderní české kultury, jejichž dílo dosud čeká na adekvátní z hodnocení. Přestože se zabýval především výtvarnými projevy mnoha mimoevropských kultur, jeho profesionální identita je mnohoznačná: byl v různém míře sběratelem, znalcem, kurátorem, historikem umění, popularizátorem, příležitostným básníkem. Od základu vybudoval Sbírku mimoevropského umění Národní galerie. Zanechal rovněž rozsáhlý soubor textů různých druhů i žánrů. Jeho badatelsko-literární dílo otevřelo v pravém slova smyslu český dějepis umění světu a je srovnatelné s odkazem tykových fenoménů jakými byli Kutal, Lamač, Krása nebo Šmejkal. V knize Hájkových studií a esejů Západ slunce na moři jsou shrnuty texty z různých dob, většinou publikovane v českých a zahraničních odborných periodikách nebo z pozůstalosti badatele. Hájek soustředil pozornost na umění starověké, archaické, např. na neolitickou keramiku, na sumersko-akadské umění, na širokou problematiku čínského a japonského umění portrétního, sochařského i grafického, např. ve statích Anonymní čínský obraz z doby Sungů, Kung Sienovo album krajin z roku 1637, K dialogu umění Dálného východu a Evropy, Východní koncepce kaligrafie a malířství, ale věnuje se také přesahu výtvarného nebo vizuálního umění do filosofie, náboženství,literatury, např. v textech Zen umění, Islámské umění a my, Zenistické principy v moderním japonském umění aj.

úterý 21. září 2010

doporučuji

Vizuální teorie
autor: Ladislav Kesner
anotace:
Druhé a doplněné vydání na knižním trhu velmi úspěšné antologie překladů knižních a časopiseckých studií a esejů angloamerických autorů o proměnách interpretačního rámce výtvarného artefaktu a o distanci současných badatelů od klasického pojetí kunsthistorie. Studie C. Owense Reprezentace, přivlastnění a moc, W. Davise Symboly v dějinách a jejich znovuobjevování, D. Summerse Reálná metafora: pokus o novou definici konceptuálního zobrazení a dále studie autorů Podra, Baxandalla, Dunninga, Moxeye, Brysona, publikované v prvním vydání knihy, jsou v druhém vydání doplněny o texty Leo Steinberga Objektivita a mizející já, Richarda Brillianta Můj Laocoon, Jamese Elkinse Objekt civí zpět a Alexe Pottse Skulpturální imaginace. Překlady uvádí podstatně rozšířená a doplněná úvodní stať editora Ladislava Kesnera Teorie, vizuální zobrazení a dějiny umění.

pondělí 20. září 2010

doporučuji

Světlá komora-poznámky k fotografii

Roland Barthes
nakladatel Agite/Fra

Kniha francouzského sémiotika R. Barthese je pozoruhodný text o fotografii, v němž překračuje sémiotická východiska svých starších textů a fenomén fotografie se mu stává podnětem nejen k proměně metodologie, ale i k hlubšímu filozofickému zamyšlení.

sobota 18. září 2010

doporučuji


Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů
Don Thompson

Kniha o současném"umění"

středa 15. září 2010

Monty Pythonův Život Briana


Monty Pythonův Život Briana - anotaceKnižní vydání scénáře jednoho z nejoblíbenějších filmů skupiny anglických komiků je montypythonovským převyprávěním klasického příběhu o Ježíši Kristu. Hlavní postavou této svérázné parafráze je Brian Cohen, příležitostný obchodníček s rychlým občerstvením. S předmluvou Terryho Jonese k českému vydání.

pondělí 13. září 2010

Mytologie - Roland Barthes


Mytologie - Mytologie jsou jedním z nejvýznamnějších Barthesových děl. Úvodní část tvoří řada krátkých a snad až překvapivě zábavných, ovšem mimořádně dobře propracovaných úvah o některých dobových aspektech konzumní společnosti (wrestling, astrologie, kuchařské recepty v časopisech); druhá část je pokusem zasadit tyto texty do obecnějšího teoretického rámce. Je pozoruhodná mimo jiné tím, že jde o jeden z prvních pokusů o aplikaci sémiologického přístupu na konkrétní kulturní jevy (v tomto ohledu bude mít Barthes nesčetné množství následovníků v oblasti teorie kultury, literární teorie, ale i politologie nebo třeba gender studies). Mytologie zásadním způsobem přispěly k proměně francouzské intelektuální scény ve druhé polovině 20. století: jsou jedním z prvních projevů nástupu nového způsobu uvažování, které se vzdá fenomenologické a existencialistiké orientace (Sartre, Camus, Merleau-Ponty) ve prospěch strukturální a synchronní analýzy dějinných i aktuálních jevů (Foucault, Althusser, Derrida aj.).

neděle 12. září 2010

Studia vizuální kultury - Marita Sturken, Lisa Cartwright


Studia vizuální kultury - Vizuální kultura a vizuální studia vymezují nové pole pro studium kulturní konstrukce vizuálna nejen v umění, ale i v médiích a každodenním životě. Tento směr zkoumání současné kulturní produkce pojímá vizuální obraz jako ohnisko procesů, kterými je vytvářen význam v kulturním kontextu. Přestože vliv obrazů na život společnosti stále vzrůstá, dlouho se o nich uvažovalo téměř výlučně v rámci tradičně definovaných kategorií „umění“, „fotografie“, „film“ či „masová média“. Každá z nich má své specifické tvůrce a aktéry, své segmenty publika a svou rétoriku. Studia vizuální kultury pojímají média a obrazy v jejich komplexním vztahu a usilují o vytvoření nové disciplíny, která by překonávala tradiční úzké pojetí vizuální kultury. Marita Sturken vyučuje studia vizuální kultury na New York University Steinhardt. Lisa Cartwright přednáší mediální komunikaci na University of California v San Diegu.

Obrazy a symboly - Mircea Eliade


Obrazy a symboly - Mircea Eliade – jeden z nejprosnulejších interpretů náboženských tradic a praktik – v této knize ukazuje, že mýtus a symboly jsou způsoby myšlení, které nejenom předcházely racionálnímu uvažování, ale i nadále tvoří podstatnou součást lidského vědomí. Popisuje a analyzuje některé z nejvlivnějších a nejrozšířenějších symbolů, které ovládly mnohokrát a na mnoha úrovních západní i východní mytologické myšlení, např. symboliku středu, času a věčnosti, uzlů a svazování, mušlí a vodního živlu.

čtvrtek 9. září 2010