pátek 24. září 2010

doporučuji

Diskurs umění a vzdělávání
autor: Marie Fulková

anotace:
Publikace Marie Fulkové je určena posluchačům vý¬tvarného oboru na pedagogických fakultách a učitelům výtvarné výchovy na základních a středních školách i v zájmových výtvarných kroužcích. Autorka vychází ze své praxe vyučující na Pedagogické fakultě KU v Praze. Na základě dlouhodobého terénního výzkumu mapuje diskursivní pole, v němž se konstituují dvě oblasti důležité pro život – umění a vzdělání. Jejich spojení nachází ve výtvarné výchově jakožto předmětu, který umožňuje orientaci v kultuře, ve světě výtvarného umění i v produktech vizuálního průmyslu. Za důležitou pokládá rovněž edukační činnost galerií a mu¬zeí. Autorka předkládá v textu interpretaci pedagogických zkušeností, řadu komentářů a výtvarných reflexí vztahujících se k obrazům nebo vizuálně vnímaným předmětům a jevům. Reaguje na vlivy současných teoretických tendencí v oboru, všímá si, jak působí na edukaci výtvarné výchovy vlivy z oblasti filozofie, sémiotiky, kulturní antropologie i gender studies. Obrazový diskurs vytvářejí podle autorky i hlasy „konzumentů“ obrazů, k nimž patří také děti. Snaží se zachytit, jak se projevuje stav současného umění a vizuální kultury v chápání předmětu výtvarná výchova, jak využívají vyučující možnosti obrazového prostředí v pedagogickém procesu.
Text knihy má neobvyklou grafickou úpravu. Je rozčleněn „zrcadlově“ do dvou pararelně probíhajících celků – levá strana obsahuje hlavní text, který je proložen úryvky z vyjádření účastníků výzkumu, pravá strana navazuje částí Souvislosti, v nichž se objevují informace na hlavní text navazující. Kniha je doplněna bohatým ilustračním materiálem a příklady z praxe učitelů i studentů.

Žádné komentáře:

Okomentovat